Ajankohtaista

Osuuskunta oli luovuttanut liiketoimintansa tytäryhtiölleen A Oy:lle. Liiketoiminnan luovutus oli A Oy:n kirjanpidossa käsitelty siten, että tase-erät oli siirretty siirtohetken kirjanpitoarvoista, eikä A Oy:n kirjanpitoon muodostunut liikearvoa. Verohallinnon osuuskunnalle antaman ennakkoratkaisun mukaan luovutukseen ei sovellettu elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:n liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä, vaan siirto oli katsottu veronalaiseksi apporttiluovutukseksi, jonka yhteydessä oli syntynyt liikearvoa. A Oy:llä katsottiin olevan, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2 momentin säännöksen sanamuodon estämättä, oikeus vähentää liikearvo vuotuisina poistoina. Ennakkoratkaisu verovuosille 2012 ja 2013. Laki elinkeinotulon verottamisesta 24 § ja 54 § 2 momentti

Perustelujen mukaan elinkenotulon verottamisesta annetun lain 54 §:n 2 momentin mukaan poiston vähentäminen verotuksessa edellyttää vastaavan vähennyksen tekemistä kirjanpidossa. Lain 54 §:n 2 momentti on menon jaksotukseen liittyvä säännös, jonka ei voida katsoa estävän sellaisen menon vähentämistä, joka mainitun lain yleisten säännösten perusteella on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Liikearvoa ei hakemuksessa esitetyistä syistä ollut lainkaan merkitty A Oy:n kirjanpitoon. Näissä olosuhteissa A Oy:n katsottiin kuitenkin voivan vähentää verotuksessa liikearvon vuotuisina poistoina elinkeinotulon verottamisesta annetun lain pitkävaikutteisten menojen jaksottamista koskevien säännösten mukaisesti, vaikka yhtiön kirjanpidossa ei ole mahdollista tehdä vastaavaa poistoa.