25/1/2015

Veroton sijoitetun vapaan oman pääoman varojenjako on useissa tapauksissa mahdollinen enää 2015.

Käytännössä lakimuutos (tuli voimaan 1.1.2014) tarkoittaa, että kun osake esim. kaupan, perinnön tai lahjan kautta on siirtynyt uudelle omistajalle ja edellinen omistaja on tehnyt yhtiöön pääomansijoituksen, niin vielä vuoden 2015 aikana ennen vuotta 2014 sijoitettua vapaata omaa pääomaa voi jakaa 1:1 osakkeen hankintamenoa vastaan, mutta vuoden 2016 puolella tehtynä varojenjako verotetaan osinkona.

Osakeyhtiöomistajalle muutoksella on suuri merkitys siksi, että osinko on yleensä osakeyhtiölle verovapaata, mutta varojenjako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voi useastakin syystä olla verollista ja lain sanamuodon mukaan valinnan näiden välillä tekee verovelvollinen päättämällä selvityksen esittämisestä varojen sijoituksesta.

Tuloverolain (TVL) 33b §:n mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä osakeyhtiölain (OYL) 13:1 § 1 –kohdassa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään osinkona, ja siihen sovelletaan, TVL 45a §:ssä säädetyin poikkeuksin, mitä TVL 33b §:ssä säädetään osingonjaon verotuksesta. Vastaavat säännökset elinkeinoverolain (EVL) puolella ovat EVL 6a ja 6c §:t. TVL 45a ja EVL 6c §:ien mukaan jatkossakin em. varojenjakoa pidetään veronalaisena luovutuksena siltä osin, kuin verovelvolliselle palautetaan tämän yhtiöön tekemä pääomansijoitus, jos pääomansijoituksesta on varoja jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta ja verovelvollinen esittää TVL 45a / EVL 6c §:ien edellytysten täyttymisestä selvityksen. Siltä osin kuin varojenjako sisältää ennen 1.1.2014 tehtyjä pääomansijoituksia, sovelletaan em. säännösmuutoksia ensimmäisen kerran varojenjakoon, joka on saatu 1.1.2016. EVL:n mukaan verotettavan verovelvollisen kohdalla uusien säännösten soveltaminen ajoittuu kuitenkin jo verovuoteen 2016, eli jos tilikausi on alkanut vuoden 2015 puolella ja päättyy 2016 ja palautuspäätös on tehty 2016 päättyvän tilikauden aikana, niin varojenjakoon sovelletaan jo uusia säännöksiä.

Sijoitettua vapaata omaa pääomaa palautettaessa osakkeiden hankintamenosta eri tilanteissa on varmistuttava sen ohella, että sijoitetun vapaan oman pääoman laatu varmistetaan. Tutkittava on mm. palautuspäätösten määrien ja toimenpiteiden välisten aikojen merkitys sekä suhteessa palautukseen että mahdolliseen myöhempään luovutukseen, samoin kuin velaksi jättämisen ja uudelleen omaksi pääomaksi konvertoinnin mahdollisuus. Aluksi kannattanee ennakkoratkaisulla varmistaa mahdollisuus käyttää hankintameno-olettamaa TVL 46a §:n sanamuodon vuoksi.

Siirtymäajan jälkeen edellisen omistajan tekemän svop -sijoituksen palautus verotetaan osinkona, jolloin normaalisti 8 % matemaattiselle arvolle on pääomatuloa (150 t€ saakka 25 %:lta osuudelta verotettavaa ja ylittävältä osalta 85 %:lta osuudelta verotettavaa) ja yli 8 % jaettu osinko on ansiotulo-osinkoa, joka on 75 %:lta osuudelta verotettavaa.

« Ajankohtaista