21/10/2015

Verotarkastus? TALVEA auttaa.

Varaudu etukäteen

Yrityksen ja yrittäjän ja toisaalta useamman intressiyhteysyrityksen väliset liiketoimet ovat verotarkastuksessa suurennuslasin alla. Virheitä luonnollisesti toisinaan tapahtuukin ja löydetään, verotus on nykyään huomattavan monimutkaista. Parhaiten verotukseen ja verotarkastukseen voi varautua varmistumalla jo etukäteen mm. keskinäisten liiketoimien hinnoittelun markkinaehtoisuudesta, kulujen jakautumisesta yhtiöiden kesken ja tulojen ja menojen liittymisestä tulovero- tai elinkeinotuloverolain mukaan verotettavaan tulolähteeseen. Tyypillisiä ongelmia aiheuttavia tapauksia ovat myös osakaslainat, varausten ja arvonalaskirjausten vähennyskelpoisuus, virheellinen tulon tai menon jaksottaminen ja kulun katsominen kokonaan vähennyskelvottomaksi. Etukäteen varautumista on myös verojuristin avustajaksi ottaminen heti tarkastuksen alusta lähtien. Harmillisen usein verotuksessa tai tarkastuksessa todetun virheen katsotaan aiheutuneen vähintään törkeästä tuottamuksesta ja veronkorotuksen määrä on siinä tapauksessa monesti jopa 10 % lisätystä tulosta tai perusteettomasti vähennetyksi katsotun kulun määrästä.

Sääntöjen noudattaminen ei ole helppoa verokarhullekaan

Säännöt on tehty myös veronsaajan noudatettavaksi ja virheitä tapahtuu luonnollisesti myös sillä puolella. Usea voitettu tapaus voitetaan verovelvollisen hyväksi sillä, että veronsaajalla ei ole prosessisääntöjen puitteissa ollut oikeus vaatia sitä mitä vaatii tai vaatimus on esitetty virheellisesti tai perustelut ovat puutteelliset tai virheelliset tai sovellettu säännös ei sovellu tapaukseen. Jälkiverotuksen edellytyksiä ei ole aina tunnettu tai veronkorotuksen määräämisen perusteiden on ajateltu olevan samat kuin jälkiverotuksen, todistustaakka ja selvittämisvelvollisuus on sekoitettu, näyttökysymys on arvoitu väärin tai tosiseikastosta on tehty virheellinen johtopäätös. Myös oikeuskäytännön tuntemattomuutta ja normien virheellistä tulkintaa esiintyy. Hyvin usein lopullinen verotus voi asiantuntevan vastineen seurauksena olla jotain muuta kuin mitä veronsaaja on ensivaiheessa esittänyt.

Toisinaan verottamiseen on päädytty, kun ratkaisu on tuntunut talonpoikaisjärjellä ajateltuna oikealta. Osakaslainan saldo on saatettu verottaa, vaikka osakaslainaa ei ole nostettu, vaan mahdollinen virhe on juontunut muualta. Toisinaan säännöksillä on oletettu olevan kytkös tai symmetria, jota niillä ei ole taikka vähennys on saatettu vaatia vähennyskelvottomaksi sellaisen pykälän perusteella, joka ei olekaan tapauksessa ensisijaisesti sovellettava säännös. Nämä mahdollisuudet selviävät tapauksen tosiseikasto ja vaatimukset ja perustelut tarkasti tutkimalla. Kokenut verojuristi voi olla verotarkastuksessa suureksi avuksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

TALVEA on lähtenyt ajamaan verovelvollisten etua vaatimalla oikeudenkäyntikuluja korvattavaksi jo hallintolain mukaisessa menettelyssä tai siitä saakka, koska jo oikaisulautakuntamenettely, huolimatta sen säätämisestä hallintomenettelyksi, on tosiasiassa kaksiasianosaismenettelyä, joka muovaa myöhempää prosessia. Ihmisoikeussopimusmääräykset johtavat siihen, että verovelvollisella pitäisi olla oikeus oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen voittaessaan tulkinnanvaraisen asian myös verotusta koskevissa kysymyksissä. Verovelvollisen mahdollisuus palkata vaikeassa asiassa vastapuolen tasoinen asiantuntija saattaa olla kiinni siitä, että hän ei jutun voittaessaan joutuisi itse kantamaan sen selvittämisen kustannuksia, vaan veronsaaja ne joutuisi korvaamaan.

Petteri Ruotoistenmäki                Christian Björkman
Verojuristi, OTK                                Verojuristi, OTK, KTK

« Ajankohtaista