15/8/2016

KHO 15.8.2016; tärkeä päätös nettovarayhtiön purkamisesta

Oikeuskäytännössä saatikka lainsäädännössä ei ole selkeää aikarajaa sille, miten pian jakautumisen jälkeen saa jakautumisessa liiketoimintayhtiön lisäksi muodostetun nettovarayhtiön purkaa siten, että purussa sovelletaan osakkaan osalta luovutusvoiton verotusta eikä peitellyn osingon verotusta. Oikeuskäytännössä on katsottu kyseen olevan veronkierrosta, kun etukäteen ennakkopäätöshakemuksessa on kerrottu purkuaikomuksesta viiden vuoden sisällä. Liiketoimintasiirtoa koskien on annettu julkaisematon hallinto-oikeuden päätös, jossa järjestelyssä muodostetun yhtiön kauppa katsottiin kokonaisuudessa veronkierroksi, kun tuon kaupan toteuttamisaikeista löytyi näyttöä jo järjestelyn tekemisen hetkeltä.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa näyttöä nettovarayhtiöiden purkutarkoituksesta jakautumishetkellä ei ollut ja KHO:n päätös vaikuttaa oikealta. Kaksikin vuotta järjestelystä siis riittää, kun järjestelylle oli aikanaan verotuksesta riippumattomat syyt. Tarkoituksenmukaista yhtiöiden purkua ei voi lukita määräämättömäksi ajaksi, kun on tehty järjestelyhetkellä rationaaliselta vaikuttava toimi.

Huomionarvoista on, että KHO ei edes äänestänyt lopputuloksesta ja verovelvollinen sai kuitenkin pitää kulut vahinkonaan. Oikeustila ei ole tällä hetkellä tyydyttävä ja rohkaisee veronsaajaa liiaksi hakemaan tulkinnanvaraisissa asioissa mielenkiintoisia ratkaisuja verovelvollisen kustannuksella. Seuraavassa linkki päätökseen ja KHO:n tapauslyhennelmä. PR

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1470981069304.html

Ra­ken­nu­sa­lan lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­nei­den yh­tiöi­den X Oy:n ja Y Oy:n ko­ko­nais­ja­kau­tu­mi­set oli to­teu­tet­tu vuon­na 2005 elin­kei­no­tu­lon ve­rot­ta­mi­ses­ta an­ne­tun lain 52 c §:n mu­kai­ses­ti. Ja­kau­tu­mi­sil­le oli kat­sot­tu ol­leen ve­ro­tuk­ses­sa hy­väk­syt­tä­vät lii­ke­ta­lou­del­li­set syyt. Ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­neet Z Oy ja R Oy oli pu­ret­tu noin kah­den vuo­den ku­lut­tua ja­kau­tu­mis­ten jäl­keen. A oli ol­lut osak­kaa­na se­kä ja­kau­tu­neis­sa et­tä pu­re­tuis­sa yh­tiöis­sä.

Asias­sa oli ky­sy­mys sii­tä, tu­lee­ko A:n Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mien ja­ko-osuuk­sien ve­ro­tuk­seen so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via sään­nök­siä vai VML 28 §:n ve­ron kier­tä­mis­tä ja VML 29 §:n pei­tel­tyä osin­koa kos­ke­via sään­nök­siä.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus to­te­si, et­tä ve­ro­vel­vol­li­nen voi lo­pet­taa omis­ta­man­sa yh­tiön toi­min­nan ja pur­kaa yh­tiön, ei­kä yh­tiön pur­ka­mi­sel­le läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­vit­se esit­tää lii­ke­ta­lou­del­li­sia syi­tä. Täs­sä ta­pauk­ses­sa asiaa oli kui­ten­kin ar­vioi­ta­va ko­ko­nai­suu­te­na ot­taen huo­mioon aiem­mat yh­tiöi­den ja­kau­tu­mi­set, joi­den seu­rauk­se­na nyt ky­sy­myk­ses­sä ole­vat yh­tiöt oli­vat syn­ty­neet. X Oy:n ja Y Oy:n ja­kau­tu­mis­ten kes­kei­se­nä syy­nä oli ol­lut ta­voi­te myy­dä yh­tiöt, jo­ten ja­kau­tu­mi­sil­le oli ol­lut ve­ro­tuk­ses­ta riip­pu­ma­ton lii­ke­ta­lou­del­li­nen syy.

Nyt Z Oy:n ja R Oy:n pur­ka­mi­sen jäl­keen tar­kas­tel­taes­sa jär­jes­te­ly­jä ko­ko­nai­suu­te­na ei voi­tu pi­tää il­mei­se­nä, et­tä ja­kau­tu­mi­set oli­si­vat ol­leet vain vä­li­vai­he ja et­tä jär­jes­te­ly­jen to­del­li­se­na syy­nä oli­si ol­lut ja­kau­tu­mi­sis­sa syn­ty­nei­den yh­tiöi­den myö­hem­pi pur­ka­mi­nen ja sen seu­rauk­se­na osin­gon­jaon ve­ro­tus­ta lie­vem­pi luo­vu­tus­voi­ton ve­ro­tus. Näin ol­len yh­tiöi­den pur­ka­mi­siin ei voi­tu so­vel­taa VML 28 §:n ve­ron­kier­to­sään­nös­tä.

A:n Z Oy:stä ja R Oy:stä saa­mia ja­ko-osuuk­sia ei tul­lut kat­soa pei­tel­lyk­si osin­gok­si, vaan nii­den ve­rot­ta­mi­seen tu­li so­vel­taa luo­vu­tus­voit­to­ve­ro­tus­ta kos­ke­via sään­nök­siä.

Ve­ro­vuo­det 2007 ja 2008

La­ki ve­ro­tus­me­net­te­lys­tä 28 § ja 29 §

« Ajankohtaista