8/12/2016

Perintö- ja lahjaverolain muuttaminen

Valtiovarainvaliokunta on antanut 2.12.2016 mietintönsä hallituksen esityksestä HE 245/2016. Valiokunta puoltaa esitysten hyväksymistä muuttamattomina lukuun ottamatta voimaantulosäännöstä, johon valiokunta ehdottaa muutosta.

Esityksen mukaan tuloverolain 47 §:ään lisättäisiin seuraava lause: Luovutettaessa edellä tarkoitetun ajan jälkeen vastikkeetta saatu maatila tai muu yritys tai sellaisen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 55 §:ssä tarkoitettua huojennusta, huojennetun omaisuuden hankintamenona käytetään sitä arvoa, joka on laskettu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentin mukaisesti.

Muutos tarkoittaisi, että kun nykyään huojennuksessa saa hyväkseen esim. lahjoitushetken käyvän arvon hankintamenoksi tulevia mahdollisia luovutuksia ajatellen, niin jatkossa syntyisi aiempaan nähden merkittäviäkin tuloveroseuraamuksia. Huojennukseen vetoamisen kannattavuus tulisi tällöin harkita entistä tarkemmin.

Esityksessä esitetään lisäksi perintö-ja lahjaverolain puoliso- ja alaikäisyysvähennyksiä nostettaviksi ja toisaalta poistettavaksi kuolemanvaravakuutusten veroton osuus 35.000 euroa.

Eduskunta käsittelee lakiesitystä vielä kahdessa käsittelyssä, joista ensimmäisessä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Toisessa käsittelyssä päätetään vain esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

« Ajankohtaista